ระบบจัดเก็บข้อมูล WCU SUT

News : กำหนดการกรอกข้อมูล

ระบบ QS (QS Menu) ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561

ระบบ THE (THE Menu) ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561

  ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ (งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน)
  โทร. 4053 โทรสาร 4050            
  


ความเป็นมา   
        
    
“ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีคำสั่งที่ 785/2556 ... มิถุนายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก้าวขึ้นไปเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (learning organization) และมหาวิทยาลัยมาตรฐานโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ (quality culture) รองรับการประเมินตนเอง (self-assessment) การประกันคุณภาพ (quality assurance) การเทียบเคียงสมรรถนะ (benchmarking) และการจัดลำดับ (ranking) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
 
 

- ตัวชี้วัด QS World University Rankings (จำนวน 14 ตัวชี้วัดหลัก 71 ตัวชี้วัดย่อย)   1-1-KPI-QS.doc
- ความต้องการระบบตามตัวชี้วัด QS World University Rankings   1-2-want-QS-definition.doc (EN)
- ความต้องการระบบตามตัวชี้วัด QS World University Rankings   1-2-want-QS-definition.doc (TH)
- ตัวชี้วัด THE World University Rankings (Thomson Reuters Global Institutional Profiles Project – Data Collection Tool Screen Shots)   2-1-KPI-THE.docx
- สรุปการจัดทำตัวชี้วัด Thomson Reuters Global Institutional Profiles Project – Data Collection Tool Screen Shots   2-2-DefinitionKPI-THE.docx (EN)
- สรุปการจัดทำตัวชี้วัด Thomson Reuters Global Institutional Profiles Project – Data Collection Tool Screen Shots   2-2-DefinitionKPI-THE.docx (TH)
- คู่มือ-โปรแกรมบันทึกข้อมูล จัดอันดับม.โลก

 
 
เข้าสู่ระบบ